/

 

2lapki

 

NASI PARTNERZY:

 


 

 

 

 

 


MEDIACJE

Rodzaje mediacji

Mediacje cywilne – to metoda rozwiązywania sporów we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.
Mediacje cywilne mają zastosowanie w sprawach:

  • podział majątku lub spadku,
  • ustanowienie alimentów,
  • ustalenie kwoty odszkodowania lub innych należności pieniężnych,
  • konflikty sąsiedzkie i związane ze wspólnotami mieszkaniowymi,
  • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych,
  • wywiązanie się z zobowiązań lub zmianę jego warunków,

 Mediacje gospodarcze- to metoda, która pozwalają na szybkie
i skuteczne rozwiązanie konfliktów w sprawach gospodarczych,
z udziałem niezależnej osoby trzeciej - mediatora. Polubownie rozwiązany konflikt pozwalana zachowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcami a także dalszą ich współpracę.

Mediacje rodzinne - mogą mieć zastosowanie w konfliktach małżeńskich, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie lub separacji i chcą polubownie rozwiązać wszystkie związane z tym sprawy. Mediacja może być też najlepszym narzędziem
w sytuacji rozwodu i separacji małżonków, kiedy strony muszą ustalić podział majątku dorobkowego objętego własnością małżeńską, opiekę nad dziećmi, wysokość alimentów, itp.

Mediacje w sprawach karnych – to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumienia się pokrzywdzonego
i podejrzanego lub oskarżonego za pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Dla sądu treść ugody mediacyjnej nie jest wiążąca. Zatem sąd może uwzględnić wypracowane przez strony porozumienie
i przenieść je do treści orzeczenia, ale nie ma takiego obowiązku. Koszty mediacji
w sprawach karnych pokrywa Skarb Państwa.


Zalety mediacji:

DOBROWOLNOŚĆ
Mediacja jest możliwa tylko za zgodą obu stron. Na każdym etapie mediacji każda ze stron może zrezygnować z dalszego udziału.
POUFNOŚĆ
Mediacja jest poufna, a wszystko, co zostanie powiedziane w jej trakcie zostaje między stronami. Każda ze stron, jak również mediator, ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane podczas postępowania mediacyjnego.
NISKIE KOSZTY
Mediacja jest tania, jej koszty w porównaniu do kosztów sądowych są zdecydowanie niższe.
SZYBKOŚĆ
Mediacja może odbyć się w ciągu jednego lub kilku spotkań a jej przebieg uzależniony jest od woli i aktywności stron.
PRZYJAZNA ATMOSFERA
Spotkania odbywają się w spokojnej miłej atmosferze, mediator dba
o wzajemny szacunek stron do siebie, stara się łagodzić napięcie powstające miedzy stronami związane z istniejących konfliktem.
SKUTECZNOŚĆ
Mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, a kiedy kończy się ugodą, ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem. Sąd natomiast nadaje klauzulę wykonalności, która uprawnia do prowadzenia egzekucji.

Inne korzyści, to:

- szansa na szybkie rozwiązanie sporu w formie porozumienia;
- utrzymanie wzajemnych relacji;
- zachowanie korzystnego wizerunku;
- zmniejszenie kosztów psychicznych, związanych z konfliktem,
- nieformalny charakter procesu
- każda ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku...

więcej informacji na:  ms.gov.pl